Yhdistyksen säännöt

Rovaniemen Insinööriopiskelijat RovIO ry:n säännöt


1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Rovaniemen Insinööriopiskelijat RovIO ry, jota kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi. 

Yhdistyksen kotipaikka on Rovaniemi. 

Yhdistyksen toimikausi on kalenterivuosi.


2§ Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena ovat jäsenistönsä

- henkisten
- ammatillisten
- yhteiskunnallisten
- muiden vastaavien etujen ajaminen


3§ Tarkoitusten toteuttaminen

Yhdistys toimii Insinööriliitto IL ry:n alaisen Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:n, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, alueorganisaationa.

Tarkoituksensa toteuttamiseen yhdistys

- harjoittaa koulutus- ja julkaisutoimintaa
- järjestää kursseja ja neuvontatilaisuuksia
- järjestää jäseniään yhdistäviä tilaisuuksia
- toimii jäsentensä etujen ajamiseksi


4§ Toiminnan tukeminen

Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu

 - perustamaan rahastoja
- ottamaan vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
- asianomaisella luvalla järjestämään keräyksiä, arpajaisia sekä juhla- ja huvitilaisuuksia
- harjoittamaan kustannus- ja julkaisutoimintaa sekä tarvikkeiden myyntiä
- omistamaan toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja arvopapereita 


5§ Jäsenet

1. Varsinaiset jäsenet

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi ovat oikeutettuja liittymään kaikki Rovaniemellä Lapin ammattikorkeakoulussa insinööri- ja muuta tekniikan alan ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevat, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja sitoutuvat noudattamaan sen sääntöjä ja päättävien elinten päätöksiä ja jotka yhdistyksen hallitus jäseniksi hyväksyy.

Varsinaiseksi jäseneksi liitytään hakemalla yhdistyksen ja liiton jäsenyyttä.

2. Kannattaja- ja kunniajäsenet

Kannattajajäseniksi voivat liittyä yksityiset kansalaiset ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka hallitus hyväksyy ja jotka sitoutuvat maksamaan yhdistyksen syyskokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun.

Kunniajäseniksi voidaan hallituksen ehdotuksesta kutsua yhdistyksen tarkoitusperiä edistäneitä henkilöitä. Kunniajäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen kokous. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.


6§ Jäsenvelvollisuudet ja -oikeudet

Jäsenen tulee

- noudattaa yhdistyksen sääntöjä ja päättävien elinten päätöksiä
- suorittaa IOL:n liittokokouksen määräämä jäsenmaksu tai kannattajajäsenen yhdistyksen 
  kokouksen määräämä kannattajajäsenmaksu
- kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksuista.

Kaikilla yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa. Kunnia- ja kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta.


7§ Jäsenen eroaminen yhdistyksestä

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Varsinainen jäsen on vapaa kuuden (6) kuukauden kuluttua eroilmoituksensa tekopäivämäärästä lukien yhdistyksen jäsenyydestä. Hallitus voi katsoa eronneeksi varsinaiset jäsenet, jotka laiminlyövät jäsenmaksunsa maksamisen vuoden loppuun mennessä. Hallitus voi erottaa varsinaiset jäsenet, jotka toimivat yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan, laiminlyövät säännöissä määrätyt jäsenvelvoitteet tai keskeyttävät insinööriopintonsa tai muun ammattikorkeakoulun tekniikan alan opintonsa.


8§ Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus.

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä yhdistyksen ilmoitustaululla vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

Kutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.

Kutsussa on mainittava myös mahdollinen etäosallistumiskanava, jonka kautta yhdistyksen jäsen ollessaan estynyt voi osallistua yhdistyksen kokoukseen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. 

Hallituksen niin päättäessä voidaan yhdistyksen kokoukseen osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. 

Yhdistyksen kokouksessa, jossa on fyysisiä osallistujia ja etäosallistujia, pitää järjestää yhtenäinen äänestystapa, jota käyttävät yhdistyksen kokouksessa kummatkin aiemmin mainituista yhtenäisen äänestystavan saavuttamiseksi.

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous on pidettävä huhtikuun loppuun (30.4.) mennessä. Kevätkokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:

- esitetään yhdistyksen toimintakertomus ja tilit edelliseltä kalenterivuodelta 
  sekä toiminnantarkastuskertomus
- vahvistetaan tilinpäätös
- päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
- käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous on pidettävä marraskuun loppuun (30.11.) mennessä. Syyskokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:

- valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja sihteeri
- valitaan hallituksen muut jäsenet
- valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän sijaisensa
- vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio
- käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat
- päätetään kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruudesta.

Ylimääräisen yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus sen tarpeelliseksi katsoessaan tai jos yksi kymmenesosa (1/10) jäsenistöstä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii tietyn asian käsittelyä varten.


9§ Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja 1 – 6 jäsentä.

Hallitus toimeenpanee yhdistyksen kokousten päätökset, hoitaa yhdistyksen asioita sekä kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta.

Hallitus valitsee yhdistyksen toimihenkilöt.

Hallitus huolehtii yhdistyksen tilit tarkastettaviksi helmikuun loppuun mennessä. Toiminnantarkastajien on annettava tarkastuskertomuksensa maaliskuun 15. päivään mennessä. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Hallitus saa asettaa avukseen toimikuntia, joiden tehtävät ja kokoonpanon se määrää.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on paikalla.

Mikäli hallituksen jäsen ollessaan estynyt haluaa osallistua hallituksen kokoukseen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, hänen on ilmaistava tahtonsa hallituksen puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle ennen kokousta.

Hallituksen kokous voidaan kutsua koolle ja järjestää tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja hallituksen määräämä toimihenkilö, kaksi (2) aina yhdessä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi (1.1.-31.12.).


10§ Liiton oikeudet

Liitolle annetaan tilintarkastusoikeus yhdistyksen asioihin.

Liiton edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa yhdistyksen tilaisuuksissa.

Liitolle on lähetettävä tiedoksi yhdistyksen kokousten pöytäkirjat.


11§ Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttaminen on hyväksyttävä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa viisi kuudesosa (5/6) enemmistöllä. Yhdistyksen kokousten väli pitää olla ainakin yksi (1) kuukausi ja vain toinen kokous saa olla yhdistyksen ylimääräinen kokous.

Sääntömuutos on alistettava aina liiton hallituksen vahvistettavaksi.


12§ Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen kokouksen on viisi kuudesosa (5/6) enemmistöllä päätettävä yhdistyksen        purkamisesta kahdessa (2) kokouksessa. Kokousten väli pitää olla ainakin yksi (1)    kuukausi ja vain toinen kokous saa olla yhdistyksen ylimääräinen kokous.

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, yhdistyksen varat on luovutettava liitolle              käytettäväksi yhdistyksen tarkoitusperiä edistävällä tavalla.